ENGLISH

首页 > 系统登录

综合教务系统登录须知

          日期:2015-11-24    

浏览次数:
 
1、成绩系数录入时,若为空,请录入0。否则会出现数据库忙的问题。

2、网上直接打印课程成绩单,请使用360浏览器或者IE浏览器(暂不支持WIN8系统)。若有疑问,请查看网上打印成绩单说明
 
3、教学记录表请导出Excel后再打印。 

4、IE浏览器打开网页出问题,请查看版本兼容性设置方法指南 
 
                       

                       综合教务系统登录