Editorial Board

Editorial Board 

Chairman

Laibin Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China


Vice-Chairmen

Mian Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Fang Hao, China University of Petroleum, Qingdao, China

Chengzao Jia, CNPC, Beijing, China

Zhijun Jin, Sinopec, Beijing, China

Pingan Peng, Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS, Guangzhou, China

Xiongqi Pang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Chunming Xu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Shouwei Zhou, CNOOC, Beijing, China


Academic Advisers

Xinyi Gu, Shengli Oldfield, Sinopec, Dongying, China

Mingyuan He, Sinopec, Beijing, China

Pingya Luo, Southwest Petroleum University, Chengdu, China

Xiaoguang Tong, CNPC, Beijing, China

Xingtian Shu, Sinopec, Beiing, China

Tieguan Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wencai Yang, CAGS, Beijing, China

Hengyi Zeng, CNOOC, Beijing, China


Members

Guangjin Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Mian Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhangxing Chen, University of Calgary, Calgary, Canada

Jingen Deng, China University of Petroleum-Beijing, Beiing, China

Yunhua Deng, CNOOC, Beijing, China

Mingzhe Dong, University of Calgary, Calgary, Canada

Menglan Duan, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yaorong Feng, CNPC Tubular Goods Research Institute, Xr an, China

Deli Gao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jinsen Gao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Fang Hao, China University of Petroleum, Qingdao, China

Jirui Hou, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Weihe Huang, CNPC, Beijing, China

Chengzao Jia, CNPC, Beijing, China

Guancheng Jiang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yan Jin, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhijun Jin, Sinopec, Beijing, China

Fenglin Niu, Rice University, Houston, USA

Xiongqi Pang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Pingan Peng, Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS, Guangzhou, China

Nansheng Qiu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Gensheng Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Maowen Li, Sinopec, Beijing, China

Yang Li, Sinopec, Beijing, China

Changsong Lin, China University of Geosciences-Beijing, Beijing, China

Chiyang Liu, Northwest University, Xi'an, China

Keyu Liu, China University of Petroleum, Qingdao, China

Zhichang Liu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xiaorong Luo, CAS, Beijing, China

Yan Song, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yinao Su, CNPC, Beijing, China

Baojiang Sun, China University of Petroleum, Qingdao, China

Longde Sun, CNPC, Beijing, China

Xiaoming Tang, China University of Petroleum, Qingdao, China

Shangxu Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhen Wang, CNPC, Beijing, China

Lizhi Xiao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Chunming Xu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Tianfu Xu, Jilin University, Jilin, China

Lei Yang, Peking University, Beijing, China

Xiaoguang Yang, CAS, Beijing, China

Jun Yao, China University of Petroleum, Qingdao, China

Shiyi Yuan, CNPC, Beijing, China

Lianbo Zeng, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Baosheng Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Dongxiao Zhang, Peking University, Beijing, China

Jinjun Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Qi Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Laibin Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wenzhi Zhao, CNPC, Beijing, China

Zhen Zhao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Shouwei Zhou, CNOOC, Beijing, China


Executive Members

Fengchen An, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yuhu Bai, CNOOC, Beijing, China

Jiang Bian, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Renyi Cao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Quanshu Zeng, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Chaowei Chen, DRI,CNPC,Beijing,China

Fangwen Chen, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Hao Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Huanqing Chen, CNODC,Beijing, China

Haijun Chen , Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing,China

Keyang Chen, Daqing Oil Field Co,Daqing,China

Lei Chen, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Wei Chen, Yangtze University,Jingzhou,China

Yanfei Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yun Chen, Hebei University of Technology,Tianjin,China

Zhiming Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wang Cheng, China University of Geosciences-wuhan,Wuhan,China

Chun Deng, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Binbin Diao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yuqi Ding, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Xiaohu Dong, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jingnan Dong, CNPC,Beijing,China

Kangyin Dong, University of International Business and Economics,Beijing,China

Shaoqun Dong, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Shuheng Du, Chinese Academy of Sciences,Beijing,China

Yongting Duan, Northeastern University,Shenyang,China

Yongcun Feng, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Guang Fu, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Quan Fu, Chongqing University,Chongqing,China

Hui Gao, Xi'an Shiyou University,Xi'an,China

Mingzhong Gao, Shenzhen University,Shenzhen,China

Yanfang Gao, Northwest University,Xi'an,China

Lei Gong, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Bo Gou, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Jijun Gu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Hu Guo, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jiangfeng Guo, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xuyang Guo, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Mengyao Han, Chinese Academy of Sciences,Beijing,China

Sijie Han, China University of Mining and Technology(Xuzhou),Xuzhou,China

Wenxiang He, Yangtze University,Jingzhou,China

Guiting Hou, Peking University,Beijing,China

Qinhong Hu, The University of Texas at Arlington,Texas,America

Xiaodong Hu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jianping Huang, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Wenjun Huang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Hailong Jiang, Xi'an Shiyou University,Xi'an,China

Tingxue Jiang, Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing,China

Jiaqiang Jing, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Fengpeng Lai, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Gang Lei, China University of Geosciences-Wuhan,Wuhan,China

Gao Li, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Pingping Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Qing Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wei Li, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Xiangping Li, Shandong University of Science And Technology,Qingdao,China

Xiaorong Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xin Li, Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing,China

Xinhong Li, Xi'an University of Architecture and Technology,Xi'an,China

Yanlong Li, Qingdao Institute of marine geology, China Geological Survey,Qingdao,China

Yuwei Li, Liaoning University,Shenyang,China

Yuxing Li, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Zhiqing Li, Chinese Academy of Sciences,Beijing,China

Zifeng Li, Yanshan University,Qinhuangdao,China

Dongliang Liao, Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing,China

Zonghu Liao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Bei Liu, China University of Geosciences-Wuhan,Wuhan,China

Jianfeng Liu, Sichuan University,Chengdu,China

Kouqi Liu, Peking University,Beijing,China

Shiqi Liu, China University of Mining and Technology,Xuzhou,Xuzhou,China

Shuyang Liu, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Shun Liu, Xi'an Shiyou University,Xi'an,China

Wenchao Liu, University of Science & Technology Beijing,Beijing,China

Xiaoyan Liu, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Xiaoben Liu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yuming Liu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yueliang Liu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zilong Liu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yunhu Lu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Tianshou Ma, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Tao Meng, Taiyuan University of Science And Technology,Taiyuan,China

Lidong Mi, Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute,Beijing,China

Xin Nie, Yangtze University,Jingzhou,China

Fulong Ning, China University of Geosciences-Wuhan,Wuhan,China

Zhejun Pan, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Ming Qu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Gang Rao, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Juntai Shi, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xiangchao Shi, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Bohui Shi, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wenhui Song, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Zhaojie Song, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Huai Su, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhe Sun, CNOOC, Beijing, China

Maojin Tan, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Peng Tan, CNPC,Beijing,China

Xuhai Tang, Wuhan University,Wuhan,China

Shu Tao, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Lin Teng, Fuzhou University,Fuzhou,China

Leng Tian, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Kun Tong, China National Petroleum Corporation,Beijing,China

Jie Wang, Yangtze University,Jingzhou,China

Yang Wang, Chang'an University,Xi'an,China

Bohong Wang, Zhejiang Ocean University,Zhoushan,China

Chen Wang, Xi'an Shiyou University,Xi'an,China

Chengwen Wang, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Enze Wang, Peking University,Beijing,China

Fei Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Haizhu Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Heming Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jianliang Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jing Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Linlin Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Lu Wang, Chengdu University of Technology,Chengdu,China

Shuoliang Wang, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Wei Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wenming Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xilong Wang, King Abdullah University of Science & Technology,Kingdom of Saudi Arabia

Yanbin Wang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhiyuan Wang, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Kai Wen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Keliu Wu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xiong Xiang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Chiyu Xie, University of Science & Technology Beijing,Beijing,China

Shuixiang Xie, China National Petroleum Corporation,Beijing,China

Jian Xiong, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Quan Xu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Shang Xu, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Liang Xue, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Qilong Xue, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Chuanliang Yan, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Leilei Yang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Ruiyue Yang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yulong Yang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhi Yang, RIPED,Beijing,China

Bowen Yao, Colorado School of Mines,Colorado,U.S.

Daiyin Yin, Northeast Petroleum University,Daqing,China

Xuelian You, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Haiyang Yu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Weichao Yu, CPPEI,Beijing,China

Yijun Yuan, China University of Geosciences-Beijing,Beijing,China

Bo Zhang, China National Petroleum Corporation,Beijing,China

Bo Zhang, China University of Mining and Technology-Beijing,Beijing,China

Chen Zhang, Chengdu University of Technology,Chengdu,China

Fengyuan Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Haoran Zhang, The University of Tokyo,Tokyo,Japan

Linzhou Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Mengmeng Zhang, Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,China

Yu Zhang, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Zetian Zhang, Sichuan University,Chengdu,China

Haining Zhao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Hui Zhao, Yangtze University,Jingzhou,China

Xin Zhao, China University of Petroleum-East China,Qingdao,China

Zhihong Zhao, Tsinghua University,Beijing,China

Jian Zhou, Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing,China

Xingyuan Zhou, Beijing Wuzi University,Beijing,China

Chuanqing Zhu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Daoyi Zhu, China University of Petroleum-Beijing at Karamay,Karamay,China

Haiyan Zhu, Chengdu University of Technology,Chengdu,China

Hongjun Zhu, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu,China

Xiaoxiao Zhu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xiaohua Zhu, Southwest Petroleum University,Chengdu,China

Lili Zuo, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Baosong Wu, Yale University,Connecticut,U.S.

Chicheng Xu, Aramco Americas,U.S.

Benoit Brouard, Brouard Consulting, France

Haibing Shao, Helmholtz-Centre for Environmental Research-UFZ,Leipzig,Germany

Liping Yu, Statoil ASA,Kongeriket Norge,Norway

Ruxin Zhang, Texas A&M University,Texas,U.S.

Wei Yan, Technical University of Denmark,Denmark

Bicheng Yan, King Abdullah University of Science & Technology,Saudi

Baojun Bai, Missouri University of Science and Technology,U.S.

Zhongwei Chen, The University of Queensland,Australia

Shihao Fu, Delft University of Technology, Netherlands

Wei Yu, The University of Texas at Austin,U.S.

Jijun Miao, Simulation Technologies, Inc. (SimTech), Alabama,U.S.

Guoyan Mu, Shell, London,U.K

Siavash Ghabezloo, Ecole émocratie des École études geo,France


Editor-in-Chief

Mian Chen, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China


Associate Editor-in-Chief

Shaohua Dong, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Hongen Dou, CNODC,Beijing, China

Shixiao Fu, Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,China

Jian Hou, China University Of Petroleum-East China,Qingdao,China

Zhongwei Huang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xingying Lan, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Hangyu Li, China University Of Petroleum-East China,Qingdao,China

Jingye Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jun Li, China University of Petroleum-Beijing at Karamay,Karamay,China

Yongtu Liang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Zhenhua Rui, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xianzhi Song, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Shouzeng Tian, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jin Yang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Fengshou Zhang, Tongji University,Shanghai,China

Guangqing Zhang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Kai Zhang, Qingdao University of Technology,Qingdao,China

Fujian Zhou, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Dadong Liu, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Shiyuan Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Junjian Li, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Wei Yang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Fujie Jiang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Bing Hou, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Xu Tang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Genyang Tang, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Jianchao Cai, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Yehua Han, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China

Guangzhi Liao, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, China