Chemical Engineering and Technology(Chinese and English)

Chunming Xu

Personal Profile

College of Chemical Engineering and Environment

Ph.D

Professor & Ph.d supervisor

Chemical Engineering and Technology

xcm@cup.edu.cn

Research Areas

Energy and Chemical
Chemical Engineering and Industrial Chemistry.

Publications

[1] Wenjin Lyu, Linzhou Zhang* , Kaiyu Li, Gang Wang, Quan Shi, Suoqi Zhao, Chunming Xu*, Average Molecule Construction of Petroleum Fractions Based on 1H-NMR,AIChE Journal, 2019, 65(1): 270-280.

[2] Xilong Wang, Jinlin Mei, Zhen Zhao, Peng Zheng, Zhentao Chen, Daowei Gao, Jianye Fu, Jiyuan Fan, Aijun Duan*, Chunming Xu*, Self-Assembly of Hierarchically Porous ZSM-5/SBA-16 with Different Morphologies and Its High Isomerization Performance for Hydrodesulfurization of Dibenzothiophene and 4,6-Dimethyldibenzothiophene, ACS Catalysis, 2018, 8 (3):1891-1902.