Petroleum and Natural Gas Engineering (Oil and Gas Well Drilling Engineering)

Xianzhi Song

Personal Profile

College of Petroleum Engineering

Ph.D

Associate Professor

Oil and Gas Well Drilling Engineering

songxz@cup.edu.cn

Research Areas

Oil and Gas Well Mechanics and Control Engineering
Multiphase fluid mechanics

Publications

[1] Xianzhi Song*, Yu Shi, Gensheng Li, Ruiyue Yang, Gaosheng Wang, Rui Zheng, Jiacheng Li, Zehao Lyu. Numerical simulation of heat extraction performance in enhanced geothermal system with multilateral wells[J]. Applied Energy, 2018, 218: 325-337.
Xianzhi Song*, Yu Shi, Gensheng Li, Zhonghou Shen, Xiaodong Hu, Zehao Lyu, Rui Zheng, Gaosheng Wang. Numerical Analysis of the Heat Production Performance of a Closed Loop Geothermal System[J]. Renewable Energy, 2018,120: 365-378.
[2] XianzhiSong*,YuShi,GenshengLi,RuiyueYang,ZhengmingXu,RuiZheng,GaoshengWang,ZehaoLyu. Heat Extraction Performance Simulation for Various Configurations of a Downhole Heat Exchanger Geothermal System[J]. Energy, 2017, 141: 1489-1503.
[3] Song Xianzhi*, Li Gensheng, Xu Zhengming, Wang Mengshu, S.N. Shah, Pang Zhaoyu.Experimental study on the wellbore cleaning efficiency of microhole horizontal well drilling. SPE Journal, 2017, doi:10.2118/185965-PA.
[4] Xianzhi Song*, Gensheng Li, Zhongwei Huang, Shouceng Tian, Haizhu Wang. Mechanism and Characteristics of Horizontal-Wellbore Cleanout by Annular Helical Flow[J]. Spe Journal, 2014, 19(1):45-54.